Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Warszawie

01-842 Warszawa

Aleja Władysława Reymonta 16

E-mail: zpow@zpow.eu

Przejdź do strony głównej

Piątek, 14 maja 2021

Oświadczenie o dostępności

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • XHTML 1.0 Transitional
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)
 • oraz Section 508

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

 

Deklaracja dostępności

 

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.zpow.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zpow.eu

 

Data publikacji strony internetowej: 02.2012

Data ostatniej aktualizacji: 26.03.2021

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych oraz audio deskrypcji dla osób niewidomych

 • - strona nie posiada audio deskrypcji dla osób niewidomych

 

Powody wyłączenia:

 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego

   

  Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 29.03.2021

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

   

  Skróty klawiaturowe

   

  Na stronach 

  www.zpow.eu można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

   

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

  Marcin Adamczyk

  e-mail: m.adamczyk@zpow.eu 

  numer telefonu: 22 8348684

   

  Drogą tą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

  Informacje na temat procedury

   

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

   

  Dostępność architektoniczna (h2)

  Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej siedziby Urzędu Miasta Warszawy, znajdziecie Państwo na stronie Dostępność architektoniczna https://zpow.bip.um.warszawa.pl/

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2013-10-04 10:54przez:
Opublikowano:2013-10-04 00:00przez: Administrator
Zmodyfikowano:2021-03-29 12:32przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Warszawie
Odwiedziny:1590

 • [2021-03-29 12:32:00]AdministratorZmiana deklaracji dostępności na rok 2021